Regulamin Serwisu InfoShare Academy

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu i sklepu Internetowego, którego właścicielem jest InfoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.sklep.infoshareacademy.com  oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez InfoShare Academy sp. z o.o.. Warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania takich umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego ujęte są w Ogólnych warunkach sprzedaży usług szkoleniowych Infoshare Academy.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://sklep.infoshareacademy.com/  w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
 3. Regulamin opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uwzględniając:

  a. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.),
  b. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j.
  c. Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020. 287 t.j.)
  d. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781),
  e. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO)
 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie z ISA umowy  świadczenia usług drogą elektroniczną – zgodnie z Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika stanowi umowę świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako umowa świadczenia usług drogą elektroniczną), zawieraną na odległość przez Usługodawcę z Użytkownikiem, w postaci elektronicznej, celem umożliwienia mu korzystania z Serwisu.
 3. Treści publikowane w ramach Sklepu oraz ujęte w Regulaminie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.  
 4. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. W szczególności samo przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane wyłącznie z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 5. Serwis służy nabywaniu przez Użytkowników usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy, przy czym nabycie usług i produktów następuje w oparciu o Ogólne Warunki Umów sprzedaży usług szkoleniowych Infoshare Academy oraz pozostałe dokumenty takie jak Harmonogram, Zakres Merytoryczny Kursu oraz Warunki Udziału w Kursie, które są udostępniane Klientowi każdorazowo w trakcie realizowania przez niego procesu zakupowego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Serwisu w każdej chwili poprzez wyłączanie podstron wcześniej dostępnych i włączanie nowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania podstron Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega, że usługa jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę Sklepu Internetowego w momencie jej przedstawienia na tej stronie oraz informacji, że usługa jest dostępna i możliwa do nabycia.

§2

DEFINICJE

 1. Usługodawca (lub ISA) – InfoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472B (budynek Olivia Four), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561749, o kapitale zakładowym 294 318,00 złotych, posiadająca numer NIP: 5842742213, REGON: 361745430,
 2. Serwis/Sklep Internetowy – platforma informacyjno-informatyczna dostępna pod adresem:https://sklep.infoshareacademy.com/ ,  umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę i realizację operacji handlowych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich dokumentach, akceptowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach realizacji procesu zakupowego..
 3. Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych działająca w imieniu własnym i na własną rzecz jak także  działająca jako przedstawiciel osoby prawnej,  korzystająca z Serwisu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Szkolenie/Kurs – płatny zasób Serwisu stanowiący formę zdalnego doskonalenia zainteresowanego Użytkownika z udziałem trenera na żywo – usługa edukacyjna. Aktualna lista Kursów oferowanych, których nabycie jest możliwe poprzez Serwis jest dostępna na stronie ……..
 5. Usługa szkoleniowa – Kurs lub Szkolenie w którym Użytkownik podjął decyzję o udziale,  a którego realizację zapewnia na mocy zawartej Umowy Usługodawca.
 6. Formularz kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Usługodawcą w celu złożenia zapytania.
 7. OWU – Ogólne Warunki Umów sprzedaży usług szkoleniowych Infoshare Academy, których przyjęcie Użytkownik potwierdza w trakcie realizacji procesu zakupowego w Sklepie Internetowym
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. Umowa – umowa o udział w kursie zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz OWU.
 9. Cena – wskazana w Serwisie w złotych polskich wartość wynagrodzenia brutto należnego ISA z tytułu zawarcia i wykonania Umowy.
 10. Promocja – tymczasowe i szczególne warunki zawarcia Umowy oferowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Użytkownik może skorzystać na określonych zasadach np. obniżenie ceny danego Kursu.
 11. Cena Początkowa – pierwsza Cena Produktu, z którą Kurs został wystawiony w Sklepie internetowym.
 12. Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich 30 dni – najniższa Cena, w jakiej Kurs był dostępny w Sklepie internetowym w ciągu ostatnich 30 dni.
 13. Cena promocyjna – obniżona cena Kursu w Sklepie Internetowym, w związku z ogłoszeniem Promocji przez  Usługodawcę.
 14. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas składania Zamówienia i w trakcie korzystania z Serwisu.

§3

PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Serwis oraz funkcjonalności w nim udostępniane Użytkownikom stanowią wyłączną własność ISA tak w kontekście praw intelektualnych jak i treści, materiałów oraz zasobów technologicznych.
 2. W ramach Serwisu Użytkownikowi oferowany jest dostęp do usług edukacyjnych Usługodawcy tj. Szkoleń lub Kursów oraz możliwość korzystania z Serwisu, przeglądania, dokonywania zapytań przez Formularz kontaktowy, składania Zamówień, realizowania płatności – tj. usługi, które umożliwiają zawarcie Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem, OWU i dodatkowymi warunkami udziału w danym Kursie.
 3. Użytkownik w ramach procesu zawierania Umowy, poprzez zaznaczenie odpowiednich zgód lub akceptacji, potwierdza, że: zapoznał się z OWU, niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami, niezbędnymi do zawarcia Umowy, publikowanymi każdorazowo dla danego Kursu jak także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Umowy czy udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług elektronicznych, o czym informuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 5. USŁUGODAWCA zapewnia:

  a. funkcjonowanie systemu informatycznego, którym się posługuje w celu publikowania Serwisu w sieci internet, tak aby każdy Użytkownik mógł nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych;
  b. działanie Serwisu, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym do publikowanych treści;
  c. jednoznaczną identyfikację stron usług elektronicznych.;
  d. świadczenie usług elektronicznych wskazanych w niniejszym §, co do zasady 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do występowania czasowych zakłóceń, ograniczeń lub zapowiedzianych i niezapowiedzianych przerw  w dostępności usług elektronicznych z przyczyn technicznych lub technologicznych, w szczególności w przypadkach prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, usuwania awarii, błędów i usterek systemu oraz będących następstwem siły wyższej lub zachowań osób trzecich za które nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W związku z wprowadzanymi przez Usługodawcę zmianami technologicznymi, mającymi na celu poprawę jakości świadczonych usług, może dojść do zmiany właściwości lub funkcjonalności Serwisu w celu dostosowania do aktualnych i wspieranych standardów. Zmiany mogą obejmować m.in.: zastąpienie dotychczasowego oprogramowania nowszą wersją. 

§4

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wyłączne prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, strony internetowej, a także prawa do wzorców, formularzy, elementów graficznych oraz logotypów oraz prawa w zakresie baz danych należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich poza zakresem określonym niniejszym Regulaminem, może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą ISA wyrażoną na piśmie.
 2. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zakazane, chyba że co innego wynika z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§5

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci, a w szczególności z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego, którym posługuje się Usługodawca poprzez wprowadzenie przez osoby trzecie niepożądanego  oprogramowanie lub ataku hackerskiego, jak też może być związane z koniecznością poniesienia opłat za przesyłanie danych pobieranych przez dostawców tych usług z których korzysta Użytkownik.
 2. Celem eliminacji lub minimalizowania zagrożeń wskazanych powyżej, Użytkownikowi zaleca się podjąć stosowne działania niezbędne do zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta z Serwisu
 3. Serwis jest dostępny w takim stanie w jakim Użytkownik otrzymuje go z serwera obsługującego. ISA  nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.
 4. Niezbędne informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są zawarte w Polityce prywatności.
 5. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest :

  a. posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego przeglądanie sieci Internet,
  b. posiadanie dostępu do internetu o minimalnej przepustowości łącza 100 Mb/s.
  c. używanie aktualnej przeglądarki internetowej,
  d. uruchomienie obsługi JavaScript i plików cookies,
  e. posiadanie konta poczty elektronicznej – w celu zawarcia Umowy oraz
  f. świadczenia niektórych usług elektronicznych.
 1. Warunkiem bezpiecznego korzystania z Serwisu, jest korzystanie z urządzenia posiadającego :

  a. system antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów i uaktualnień,
  b. zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c. aktualną wersję systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer;
 1. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Zasady stosowania plików „cookies” przez Usługodawcę opisane są w Polityce prywatności.

§6

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym za pomocą Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz stosowania się do jego postanowień.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniani osobom trzecim jakichkolwiek usług, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę lub wynika to z zawartej umowy o świadczenie Usług.
 3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej  Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji  elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do Serwisu następujących treści:

  a. powodujących zaburzenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  b. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  c. reklamowych lub promocyjnych,
  d. zawierających wulgaryzmy lub zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, 
  e. zawierających groźby, nawołujące do agresji czy zawierające elementy przemocy,
  f. wprowadzające w błąd co do osoby Usługobiorcy,
  g. w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego, czy dobre obyczaje,
 1. Użytkownik zobowiązany jest także do nieużywania :

  a. lub niewykorzystywania Sklepu internetowego do celów innych niż osobiste i niekomercyjne;
  b. jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych ze Strony internetowej do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Strony internetowej bez uzyskania uprzedniej zgody ISA wyrażonej w formie dokumentowej przy czym z zastrzeżeniem, iż jest to zgoda wyrażona w formie zindywidualizowanej  wiadomości email.

§7

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w odniesieniu do :

  a. Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie – poprzez wejście Użytkownika na stronę Serwisu;
  b. Usługi formularz kontaktowy – przez wypełnienie treścią wiadomości  skierowanej do Usługodawcy i kliknięcie przycisku “Wyślij”.
  c. Usługi dostarczania informacji handlowych (usług Newsletter)  – poprzez kliknięcie przycisku “Zapisz się” wypełnienie stosownego formularza, wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”.
  d. zakupu Kursu – poprzez wypełnienie formularza Zamówienia, wyrażenia zgody na OWU oraz inne niezbędne dla danego Kursu dokumenty i zaznaczeniu wymaganych pól.

§8

INFORMACJE O USŁUGACH SZKOLENIOWYCH ISA I CENACH

 1. Informacje, treści oraz infografiki publikowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny a jedynie zaproszenie do składania ofert przez zainteresowanego daną Usługą szkoleniową Użytkownika.
 2. Ceny podawane w Serwisie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT, we właściwej obowiązującej stawce.
 3. Cena opublikowana w chwili złożenia Zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik na rzecz iSA w związku z Umową, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy przypadku wyboru przez Użytkownika metody płatności, której zastosowanie oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, prowizji, opłat manipulacyjnych przez Użytkownika na rzecz operatora płatności lub banku ( np. w przypadku rat).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do bieżącego dokonywania zmian cen Produktów lub cen Usług Szkoleniowych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny o ile doszło do skutecznego złożenia Zamówienia.
 5. ISA gwarantuje sobie prawo do prowadzenia w ramach Serwisu oraz w ramach innych kanałów marketingowych akcji promocyjnych dotyczących w szczególności Ceny Usług szkoleniowych jak także do zmiany ich warunków i ich odwoływania, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownik dokonujący zakupu Usługi Szkoleniowej w Serwisie dokonuje płatności online, która realizowana jest przez Operatora Płatności zapewniającego własny system płatności w odniesieniu do wybranej metody płatności. Operatorów płatności może być więcej niż jeden w przypadku oferowania przez Usługodawcę różnych metod płatności. 
 7. Płatności w Serwisie obsługiwane są przez operatora płatności: Autopay SA z siedzibą w Sopocie oraz PayU SA z siedzibą w Poznaniu a zasady ich realizacji określone są każdorazowo w regulaminie danej  transakcji płatniczej danego Operatora.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wybrania jako formy zapłaty płatności online, dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. 
 9. W przypadku, gdy zapłata Ceny nie wpłynie na rachunek bankowy Usługodawcy lub Operatora, Zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone, a tym samym  Umowa nie dochodzi do skutku, i nie zostanie ono zrealizowane. W takiej sytuacji Użytkownik po zweryfikowaniu statusów płatności powinien złożyć nowe Zamówienie.

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczeń z Usługą, tj. zapewnienie w pełni poprawnego działania Serwisu i udostępnianych zasobów. ISA zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników, jeśli mają one wpływ na funkcjonowanie Serwisu i świadczone przez Usługodawcę usługi.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do rzeczywiście poniesionych strat, w wysokości nie wyższej jednak niż wartość wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, o ile takowe było ustalone.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika lub osób trzecich za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności utraty lub wejścia w posiadanie przez osoby trzecie jego jakichkolwiek danych dostępowych, wadliwego funkcjonowania posiadanego sprzętu elektronicznego, przerw w transmisji danych lub innego nieprawidłowego odbioru Serwisu.
  b. szkody, które nie są następstwem jego zawinionego działania Usługodawcy czy zaniedbania,
  c. szkody, która powstała w związku z  niewłaściwym zachowaniem Użytkownika w trakcie korzystaniu z Serwisu  w szczególności w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem,
  d. potencjalne i realne szkody, które powstały na skutek uniemożliwienia dostępu do treści, które zostały zablokowane lub usunięte.
 1. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do nieodpłatnych Usług nieodpłatnych w przypadku otrzymania zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o zamieszczeniu treści sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, działaniu na szkodę Usługodawcy lub innych osób, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu danego Użytkownika lub grupy Użytkowników trwa przez okres niezbędny do rozwiązania zgłoszenia lub stwierdzenia, stanowiących podstawę takiej blokady.

§10

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Strony mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. Rozwiązanie umowy o której mowa w ust. 1 przez Użytkownika następuje poprzez zaniechanie przeglądania treści Serwisu, zaniechanie wypełniania formularza kontaktowego czy formularza Zamówień i jego opuszczenie. Nie są wymagane w tym zakresie żadne dodatkowe oświadczenia. 
 3. W przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym tj. Newsletter rozwiązanie Umowy o świadczenie usłgu drogą elektroniczną następuje poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli o rezygnacji lub w przypadku zautomatyzowanych form wysyłki Newsletter poprzez kliknięcie stosownego przycisku “Wypisz mnie”.
 4. Usługodawca rozwiązuje umowę o której mowa w ust. 1 poprzez wysłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej, o ile został podany przez Użytkownika a w przypadku planowanego zaniechania świadczenia usług prezentacji Serwisu poprzez stosowną informację w Serwisie, zamieszczoną z 7 dniowym wyprzedzeniem o zamknięciu Serwisu.

§11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie przez Użytkownika z niektórych Usług może być powiązane się z koniecznością podania przez niego danych osobowych. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy szkoleniowej za pośrednictwem Serwisu jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej zawarcia i wykonania. 
 3. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika w przypadku złożenia formularza Zamówienia  będą przetwarzane przez InfoShare Academy sp. z o.o. zgodnie z RODO  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Zapisanie do usługi Newslettera przez Użytkownika, stanowi:

  a. faktycznie udzieloną Usługodawcy zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ISA za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  b. stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie przez InfoShare Academy Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 1. Usługodawca, w sytuacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub na szkodę InfoShare Academy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego prawnie interesu realizowanego przez Usługodawcę.

§12

REKLAMACJE

 1. Reklamacje można zgłaszać i będą rozpatrywane zgodnie z poniższymi zasadami ogólnymi a w przypadku zawarcia Umowy zgodnie z ewentualnymi dodatkowymi wymogami określonymi w OWU.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

  a. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  b. e-mail Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  c. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  d. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 1. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@infoshareacademy.com lub tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 2. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie reklamacji, na adres (e-mail lub pocztowy) podany w zgłoszeniu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona i doręczona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu. 
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika o czym ISA poinformuje Użytkownika.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadamia składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej – wedle dokonanego wyboru. 
 6. Brak ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§13

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie ewentualne spory strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.W przypadku niemożności rozwiązania sporu w ten sposób strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 
 2. W razie zaistnienia sporu Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do:

  a. właściwego Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  b. Rzecznika Finansowego, który prowadzi stronę internetową pod adresem: www.rf.gov.pl.
 1. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a regulacjami zawartymi w OWU oraz dokumentach dotyczących danej Usługi zawartej za pośrednictwem Serwisu,  pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia OWU i dokumentów dodatkowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej https://sklep.infoshareacademy.com/regulamin-serwisu/.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostaje poinformowany przez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz wiadomości na adres email, jeśli taki Usługodawca posiada. 
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, jednakże nie krótszym 7 dni od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.
 8. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Ważne! Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartej Umowy.

Załącznik nr 1

……………………….., dnia…………………….

………………………………………..
……………………………………….
………………………………………..
(Imię i nazwisko Konsumenta,
adres zamieszkania)

do:
InfoShare Academy Sp. z o.o.
al. Grunwaldzka 472b
80-310 Gdańsk

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(t.j.Dz.U.2020.287 ze zm.) 1
odstępuję od umowy szkolenia  …………………….. zawartej dnia ………………………………….. na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa.
Proszę o zwrot kwoty …………………….zł ( słownie:……………………………………………………………………….)
na rachunek bankowy nr…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….
(podpis Konsumenta)

1 Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.

2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.