Warunki udziału Uczestnika w Kursie infoShare Academy sp. z o.o. 

  1. Do niniejszych Warunków udziału Uczestnika w Kursie (dalej jako Warunki Udziału) w kwestiach w dokumencie nie uregulowanych, zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Umów sprzedaży usług szkoleniowych InfoShare Academy dostępne pod linkiem: https://sklep.infoshareacademy.com/owu/
  2. Uczestnik w ramach udziału w wybranym przez siebie Kursie, zamówionym poprzez Sklep internetowy InfoShare Academy, zobowiązuje się do:

a. wykonania wg instrukcji i w terminie określonym przez Spółkę wszystkich zadań z materiałów przygotowujących do Kursu (tzw. prework), przekazanych przez Spółkę na  wskazany adres mailowy,
b. uczestnictwa w minimum 90 % zajęć przewidzianych w ramach Kursu oraz realizacji portfolio projektowego, 
c. przystąpienia do egzaminu końcowego w wyznaczonym przez Spółkę terminie i zaliczenia go na poziomie minimum 70%,
d. rozwiązywania zlecanych przez trenerów zadań domowych i przedkładaniu rozwiązań w terminach wskazanych przez Trenera prowadzącego zajęcia, 
e. wypełnienia ankiet przekazanych przez Spółkę dotyczących zajęć szkoleniowych, w tym materiałów, zajęć oraz trenerów,
f. założenia profilu na figma.com / lub w innym hubie projektowym wskazanym przez Spółkę i prowadzenia portfolio projektowego o tematyce objętej Kursem, zgodnie z postanowieniami Umowy,
g. posiadania na zajęciach własnego sprzętu i oprogramowania go obsługującego, umożliwiającego płynny udział w Kursie, spełniającego minimalne wymagania sprzętowe  takie jak: posiadanie wbudowanej kamerki, słuchawek;
h. podania adresu e-mail, celem umożliwienia nadania niezbędnych dostępów przez Spółkę;
i. odczytywania wiadomości i komunikowania się z użyciem utworzonego dla danego Kursu kanału komunikacji w ramach komunikatora Slack;
j. zachowania poufności wszystkich danych dostępowych i danych osobowych innych uczestników;
k. do spełnienia warunku technicznego w postaci posiadania stabilnego łącza internetowego 3Mb/s download i 3Mb/s upload.

  1. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do nie wykorzystywania powierzonego mu przez Spółkę oprogramowania oraz dostępu do platformy zoom.com, w jakimkolwiek innym celu niż uczestnictwo w Kursie zdalnym, pod rygorem zastosowania przez Spółkę kary umownej w wysokości 100 zł za każde stwierdzone naruszenie niniejszego zobowiązania przez Uczestnika.
  2. W przypadku niewykonania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 1 powyżej, Spółka nie będzie zobowiązana do przyznania Uczestnikowi certyfikatu, który zostanie przyznany Uczestnikowi – pod warunkiem uczestnictwa w minimum 90 % zajęć przewidzianych w ramach Kursu, zbudowania portfolio projektowego i uzyskania oceny końcowej na poziomie minimum 70%.
  3. Spółka udostępni Uczestnikowi materiały audiowizualne z Kursu (dalej: Materiały). Przystąpienie do korzystania z udostępnionych Materiałów przez Uczestnika, oznacza zaakceptowanie przez niego “Warunków udostępniania nagrań audiowizualnych Kursów zdalnych z trenerem na żywo”, które są zawarte w wiadomości e-mail nadającej dostęp do przestrzeni wirtualnej Spółki, w której znajdują się Materiały.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim danych dostępowych do Platformy (login i hasło) oraz do Platformy online. W przypadku uzasadnionego podejrzenia braku zabezpieczenia wskazanych danych przez Uczestnika, Spółka ma prawo ograniczyć wskazany dostęp do Platformy do czasu wyjaśnienia sprawy przez Uczestnika. W przypadku rażącego naruszenia zakazu udostępniania danych dostępowych do Platformy, skutkujących nieuprawnionym dostępem w szczególności do danych osobowych  pozostałych Uczestników oraz do zajęć prowadzonych w ramach Kursu zdalnego w tym do materiałów z Platformy online, Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez zwrotu uiszczonego przez Płatnika Wynagrodzenia. Obowiązki określone w zdaniach poprzednich trwają również po zakończeniu Umowy przez czas określony wynoszący 6 miesięcy od zakończenia Kursu.
  5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów udziału w Kursie, w tym w szczególności w celu prowadzenia listy obecności na Kursie i potwierdzenia tożsamości Uczestnika, założenia dedykowanych kont w systemach Spółki niezbędnych do realizacji części merytorycznej i praktycznej Kursu oraz w celach bieżącego kontaktu z Uczestnikiem i będą przetwarzane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą Umową oraz klauzulą informacyjną, dostępną na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://infoshareacademy.com/klauzula-informacyjna_v2/ 
  6. Spółka  w związku z realizacją Kursu zdalnego z udziałem trenera na żywo, nie odpowiada w żaden sposób za kwestie techniczne leżące po stronie Uczestnika, w szczególności za konfigurację sprzętu oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet.