Ogólne warunki umów sprzedaży usług szkoleniowych InfoShare Academy

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży usług szkoleniowych oferowanych przez InfoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku   za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.sklep/infoshareacademy.com oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez InfoShare Academy sp. z o.o.,  w tym warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania takich umów, oraz warunku udziału w kursach organizowanych przez ISA oraz tryb postępowania reklamacyjnego dalej jako Regulamin lub OWU.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://sklep.infoshareacademy.com/  w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
 3. Regulamin opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uwzględniając:
  a. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j.
  b. Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020. 287 t.j.)
  c. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781),
  d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  e. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), 
 4. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. W szczególności samo przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane wyłącznie z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdego zakupionego Kursu.
 5. Niniejszy Regulamin – OWU – stanowi wzorzec Umowy, wydany na podstawie art. 384 § 1 k.c. i w zakresie w nim uregulowanym określa związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją Kursów prawa i obowiązki ISA oraz Uczestników.
 6. Opisy kursów, zasady udziału, harmonogramy i zakresy merytoryczne zamieszczone są dla każdego Kursu oddzielnie na stronie internetowej i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Informacje opublikowane w ramach opisów Kursów mają charakter informacyjny, przy czym mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu poinformowania Uczestnika o wprowadzonej zmianie.

§2

DEFINICJE

 1. ISA – InfoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472B (budynek Olivia Four), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561749, o kapitale zakładowym 294 318,00 złotych, posiadająca numer NIP: 5842742213, REGON: 361745430, wyłączny organizator Kursów.
 2. Uczestnik – każdy z kim  została zawarta Umowa szkoleniowa i kto korzysta z usług szkoleniowych poprzez udział w Kursie, jak także kto korzysta z usług szkoleniowych będąc wskazanym przez Firmę.
 3. Regulamin Serwisu Infoshare Academy – ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania przez Uczestników z Serwisu i sklepu Internetowego, którego właścicielem jest ISA, udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.sklep/infoshareacademy.com oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez ISA
 4. Kurs zdalny z trenerem – dalej też jako Kurs – usługa szkoleniowa, szkolenie zdalne z udziałem trenera świadczone przez ISA z przekierowaniem na zewnętrzną platformę służącą komunikacji z trenerem na żywo, realizowane w czasie rzeczywistym. Kurs jest prowadzony przez profesjonalnego trenera i polega na połączeniu wykładów, warsztatów, samodzielnej nauki i pozyskaniu wiedzy przez Uczestnika z wykorzystaniem treści i materiałów dostarczanych przez ISA, oraz pracy w grupach jak także ćwicząc nowe umiejętności lub wypracowując rozwiązanie  konkretnego problemu we współpracy z trenerem.
 5. Dopuszczalna liczba uczestników – Kursu zdalnego z trenerem to 15 osób. Udział w Kursach zdalnych może dodatkowo wymagać konieczności skorzystania przez Uczestnika z platformy zewnętrznego dostawcy na warunkach określonych regulaminem tej platformy.
 6. Umowa – zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy ISA, a Zamawiającym umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez ISA odpłatnie zamówionego Kursu, szkolenia lub zapewnienie udziału w płatnym wydarzeniu organizowanym przez ISA na rzecz Zamawiającego na zasadach określonych w Warunkach udziału w Kursie, zdefiniowanych dla każdego Kursu odrębnie, które to warunki Zamawiający akceptuje w trakcie procesu zakupowego. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 7. Zamawiający – osoba fizyczna w tym dokonująca nabycia Kursu jako Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Firma dokonująca nabycia Kursu dla swoich pracowników.
 8. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221  kodeksu cywilnego). Miejscem świadczenia na rzecz Konsumenta jest co do zasady wyłącznie Rzeczpospolita Polska oraz obszar Unii Europejskiej (dalej: jako UE). ISA umożliwia możliwość sprzedaży Kursu osobom fizycznym posiadającym siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE, przy czym taka sprzedaż, nie będzie traktowana jako sprzedaż konsumencka a tym samym nie ma możliwości odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Kursu zawierając Umowę, a z elementów tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Zamawiający będący osobą fizyczną, przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r. (Dz.U.2020.162 t.j), któremu ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j z późn. zm.) na podstawie art. 38a w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. , przyznaje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny o ile z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).
 11. Firma –  przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje zakupu Kursu na rzecz osób trzecich (pracowników, współpracowników) zawierając Umowę w oparciu o odpowiednie, skierowane do takiego podmiotu postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 12. Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. 2022.2360.) tj. Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, za pośrednictwem platformy płatniczej: Autopay oraz Payu SA  z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem platformy płatniczej PayU.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ujęte w postaci Formularza zamówienia, wypełnianego przez Zamawiającego, którego rozpoczęcie realizacji następuje poprzez kliknięcie w przycisk “Kup teraz”, następnie dokonanie płatności wybraną z dostępnych metodą, co uznaje się za jednoznaczną wolę zawarcia Umowy.
 14. Formularz zamówienia – formularz w ramach którego Zamawiający, celem złożenia Zamówienia podaje Dane osobowe, dane Firmy w przypadku Zamówienia składanego przez Firmę, dane adresowe, numer telefonu, dokonuje wyboru metody płatności
 15. Dane – dane osobowe podane przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia i w trakcie korzystania z Serwisu. Dane te mogą być danymi Zamawiającego ale także osób trzecich, których Zamawiający będący Firmą kieruje na Kurs ISA.
 16. Serwis/Sklep Internetowy – platforma informacyjno-informatyczna umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez ISA i realizację operacji handlowych dostępna pod adresem https://sklep.infoshareacademy.com/ 
 17. Cena – wskazana w Serwisie w złotych polskich wartość wynagrodzenia brutto należnego ISA z tytułu zawarcia i wykonania Umowy w tym Cena Początkowa, Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich 30 dni, Cena promocyjna.
 18. Promocja – tymczasowe i szczególne warunki zawarcia Umowy oferowane przez ISA w określonym konkretnie czasie, z których Zamawiający może skorzystać na określonych zasadach np. obniżenie ceny danego Kursu.
 19. Cena Początkowa – pierwsza Cena Produktu, z którą Kurs został wystawiony w Sklepie internetowym.
 20. Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich 30 dni – najniższa Cena, w jakiej Kurs był dostępny w Sklepie internetowym w ciągu ostatnich 30 dni.
 21. Cena promocyjna – obniżona cena Kursu w Sklepie Internetowym, w związku z ogłoszeniem Promocji przez  ISA.
 22. Opłata rezerwacyjna – określona procentowo wartość Ceny, którą Uczestnik zobowiązany jest uregulować tytułem rezerwacji miejsca na Kursie, należna w związku z obsługą Kursu i stałymi kosztami ISA w związku z organizacją Kursu, bezzwrotna w przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie. Opłata rezerwacyjna nie jest naliczana przy odstąpieniu od Umowy (§ 10 ust. 1 – 10 Regulaminu).
 23. Operator płatności – a) Autopay SA z siedzibą w Sopocie, za pośrednictwem platformy płatniczej: Autopay; b) PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 lub PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg – w zależności od wybranej metody płatności.
 24. Użytkownik  – osoba korzystająca z Serwisu.
 25. Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Zamówienia. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar, powódź, strajki pracownicze, przerwy w dostawie energii elektrycznej.

§3

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest spełnienie przez Zamawiającego następujących warunków:
  a. pełna zdolność do czynności prawnych, tj. ukończony 18 rok życia (przy czym możliwe jest złożenie stosownego oświadczenia i zawarcie umowy przez przedstawiciela ustawowego w przypadku kiedy Klient jest osobą małoletnią), jak także w przypadku Zamówienia składanego przez Firmę zakłada się, że osoby skierowane na Kurs są pełnoletnie, co Firma potwierdza akceptując Regulamin;
  b. podanie w Formularzu Zamówienia zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych;
  c. spełniania wymagań technicznych, które będą umożliwiały Uczestnikowi w pełni udział w Kursie; w przypadku niespełniania wymagań technicznych ISA nie odpowiada za brak możliwości udziału w Kursie przez Uczestnika;
  d. akceptacja OWU, Regulaminu Serwisu Infoshare Academy oraz pozostałych dokumentów właściwych dla danego Kursu, takich jak: Harmonogram, Zakres merytoryczny Kursu oraz Warunki Udziału w (danym) Kursie –  przy czym informacje o wszystkich wymaganych dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające tak Zamawiającemu jak i Uczestnikowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Zamawiającemu w ramach procesu zakupowego;
  e. dokonanie płatności Ceny (zgodnie z wybraną metodą płatności), która została pozytywnie zweryfikowana przez Operatora i nastąpiło jej zaksięgowanie na kontach ISA.
 2. W przypadku podania przez Zamawiającego niezgodnych ze stanem faktycznym, błędnych lub niedokładnych danych, ISA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia lub jakiekolwiek opóźnienie dostarczenia przedmiotu Zamówienia, jeżeli z powyższego powodu, pomimo dochowania przez  ISA należytej staranności w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, realizacja usługi okaże się niemożliwa.
 3. ISA  zastrzega sobie prawo kontaktu tak z Zamawiającym jak i z  Uczestnikiem, niebędącym Zamawiającym, na podany przez niego w formularzu Zamówienia  adres e-mail lub  numer telefonu, celem wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia, Umowy lub udziału w nabytym Kursie.

§ 4

SPOSÓB I FORMA ZAWARCIA UMOWY

W celu zapewnienie przejrzystości zapisów niniejszego §, został on na podzielony na dwie sekcje A i B, które są skierowane do A – wszystkich Zamawiających i B – Przedsiębiorca i Firma; z uwagi na odmienne prawa tych Zamawiających w związku z zawarciem umowy na odległość.

A. Wszyscy Zamawiający

 1. W celu zakupu Kursu Zamawiający zobowiązany jest podjąć kroki określone w punktach poniżej.
 2. Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Kursu, zapoznaniu się z informacjami dot. danego Kursu i warunkami udziału w nim, Zamawiający w ramach Formularza zamówienia podaje następujące dane, w zależności od statusu:
  a. Konsument – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, lokalu;
  b. Przedsiębiorca – imię i nazwisko Zamawiającego,  adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, lokalu, nazwa firmy c. Przedsiębiorcy, numer NIP, plus dane Uczestnika w postaci adresu e-mail, jeśli nie jest nim Zamawiający.
  c. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – imię i nazwisko Zamawiającego,  adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, lokalu, nazwa firmy Przedsiębiorcy, numer NIP; 
  d. Firma –  imię i nazwisko Zamawiającego,  adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, lokalu, nazwa Firmy, numer NIP, plus dane Uczestnika w postaci adresu e-mail, jeśli nie jest nim Zamawiający.
 3. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia, Zamawiający dokonuje wyboru metody płatności z metod udostępnianych przez ISA na stronie oraz akceptuje zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. 
 4. Zawarcie Umowy wymaga akceptacji przez Zamawiającego Regulaminu Serwisu InfoShare Academy oraz niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Zamawiający oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się z Warunkami Udziału w Kursie, Harmonogramem danego Kursu oraz Zakresem merytorycznym Kursu, stanowiącymi integralną część Umowy oraz akceptuje je w brzmieniu takim, jakie jest publikowane na stronie danego Kursu.
 6. Zamawiający Celem zakończenia realizacji Zamówienia, klika przycisk “Kupuję i płacę” (lub inny o równoważnym brzmieniu) i przechodzi do realizacji płatności, celem dokonania zapłaty Ceny za wybrany Kurs. Płatność co do zasady realizowana jest automatycznie i odbywa się w ramach systemu płatności oferowanego przez Operatora płatności wybranej metody. Zamawiający w trakcie realizacji procesu płatności akceptuje regulamin danego Operatora Płatności.
 7. ISA po złożeniu Zamówienia, dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej w systemie ISA, Uczestnikowi przesyła drogą mailową: bezpośredni link do testu predyspozycji oraz zadania wstępne do zrealizowania, celem przygotowania się do Kursu (dalej jako: Prework) w formacie pdf., które Uczestnik powinien wykonać i przesłać na link wskazany w przesłanej informacji. Test predyspozycji oraz Prework powinny zostać zrealizowane przez Uczestnika najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Kursu.
 8. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego oznacza złożenie ISA oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianej usługi szkoleniowej (Kursu). Oferta jest wiążąca dla Zamawiającego po bezwzłocznym potwierdzeniu jej otrzymania przez ISA.
 9. Na podany przez Zamawiającego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca odebranie Zamówienia. W treści wiadomości e-mail Zamawiający otrzyma zindywidualizowany numer Zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji Zamówienia.
 10. Faktura VAT zostaje wystawiona niezwłocznie po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności  przez Zamawiającego, i zostanie wysłana na adres email wskazany w Formularzu Zamówienia, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i ich duplikatów oraz korekt w formie elektronicznej.  

B. Firma i Przedsiębiorca

 1. Poniższe postanowienia Regulaminu nie mają zastosowanie do Konsumenta oraz do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Zamawiający, który jest Firmą lub Przedsiębiorcą, dokonujący zakupu Kursu na rzecz osób trzecich, tj. swoich pracowników, współpracowników, celem umożliwienia im udziału w Kursie oraz uzyskania statusu Uczestnika, zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia dane kontaktowe w postaci adresu e-mail takiej osoby. 
 3. ISA po złożeniu Zamówienia, dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej w systemie ISA, prześle na adresy e-mail wskazane przez Zamawiającego informację o konieczności podania przez te osoby ich danych osobowych, celem złożenia stosownych oświadczeń oraz akceptacji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail (UWAGA! w przypadku jeśli Kurs będzie zaczynał się w terminie wcześniejszym niż 3 dni robocze od złożenia Zamówienia, termin ten skraca się do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Kursu) stosownych dokumentów i zgód drogą elektroniczną (mailową lub z wykorzystaniem systemu do zdalnego podpisywania dokumentów, np. Autenti.)
 4. Po przekazaniu przez osoby wskazane przez Zamawiającego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, ISA korzystając z platformy Autenti (lub innej aktualnie wykorzystywanej) prześle na adresy e-mail, dokumenty których zaakceptowanie przez osoby wskazane przez Zamawiającego, jest warunkiem rozpoczęcia realizacji usług szkoleniowych na ich rzecz, tj. Warunki udziału w Kursie, Harmonogram Kursu i Zakres merytoryczny Kursu. Po podpisaniu wskazanych w zdaniu poprzednim dokumentów elektronicznie, osoby wskazane przez Zamawiającego otrzymują status Uczestnika.
 5. Po otrzymaniu przez ISA podpisanych dokumentów, wskazanych w ust. 4 powyżej, Uczestnikowi zostaną przesłane drogą mailową: bezpośredni link do testu predyspozycji oraz zadania Prework w formacie pdf., które Uczestnik powinien wykonać i przesłać na link wskazany w przesłanej informacji. Test predyspozycji oraz Prework powinny zostać zrealizowane przez Uczestnika najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Kursu.

§ 5 METODY PŁATNOŚCI

 1. Zamówienia w celu zakupu Kursów z wykorzystaniem wskazanych na stronie metod płatności mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 2. Na każdym etapie składania Zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Zamawiającego do końca, zostanie automatycznie anulowane po zakończeniu sesji strony.
 3. Zamawiający  może skorzystać z następujących form płatności za Zamówienie:
  a. Szybki przelew:
  I. Przelewy, które akceptowane są przez ISA, to tzw. „szybkie przelewy” dokonane przy użyciu Operatora płatności.
  II. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Zamawiający zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy;
  b. Karta kredytowa/płatnicza: Zamawiający musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności Autopay.
  c. Płatność Blik: Płatność mobilna z użyciem urządzenia posiadającego aplikację mobilną banku Zamawiającego. Aby skorzystać z BLIKA, Zamawiający musi posiadać konto oraz aplikację mobilną jednego z banków udostępniających tę usługę płatności. Podczas składania Zamówienia Zamawiający wybiera opcję BLIK w formularzu opcji dostępnych form płatności. Następnie otwiera aplikację mobilną swojego banku i wybiera Kod BLIK. Podany zostaje wówczas 6-cyfrowy kod, który jest ważny dwie minuty. Należy go wpisać we wskazane pole do kodu BLIK. Po wprowadzeniu kodu BLIK  Zamawiający ma 30 sekund, aby go zatwierdzić w aplikacji mobilnej banku, celem zakończenia transakcji. Płatność BLIK dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności Autopay.
  d. Płatność na raty on-line – sposób płatności za Kurs udostępniany Zamawiającemu będącemu Konsumentem w Serwisie z wykorzystaniem systemu ratalnego Operatora Płatności, gdzie stroną umowy, której przedmiotem jest rozłożenie płatności na raty wynagrodzenia (cena usługi) należnego Akademii, jest Uczestnik i Bank z którym Operator Płatności zawarł umowę. Akademia zastrzega sobie prawo do wskazywania, które Usługi są objęte Płatnością na raty on-line. Płatność na raty on-line może być zrealizowana w postaci:
  I. Raty 0% PayU – płatność podzielona na liczbę rat wraz z oprocentowaniem 0% wskazanych na etapie zawierania Umowy, dokonywana przez Bank na podstawie udzielonego kredytu na wniosek Zamawiającego będącego Konsumentem l za pomocą usługi PayU. Zakup Kursu dokonuje się z momentem potwierdzenia przez Operatora PayU udzielenia kredytu i wpływu środków na konto ISA.;
  II. „Kup teraz, zapłać za 30 dni” – płatność odroczona- usługa płatności obsługiwana przez operatora płatności PayU, zgodnie z Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU, dostępnym pod adresem: ……, gdzie PayU dokonuje płatności na rzecz ISA niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Zamawiającego będącego Konsumentem i jego zaakceptowaniu przez PayU/Partnera PayU, a Zamawiający zobowiązany jest do realizacji płatności nie później niż z upływem 30 dnia od dnia zaakceptowania jego wniosku przez bank.
  e. usługa płatności obsługiwana przez operatora płatności PayU, zgodnie z Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU, dostępnym pod adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Regulamin-pojedynczej-transakcji-p%C5%82atniczej-PayU_2021_04.pdf, gdzie PayU dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Użytkownika i jego zaakceptowaniu przez PayU/Partnera PayU, a Użytkownik zobowiązany jest do realizacji płatności nie później niż z upływem 30 dnia od dnia zaakceptowania jego wniosku.
  f. Płatność Google Pay oraz Apple Pay – płatności mobilne
  g. Karty płatnicze:
  a) Visa
  b) Visa Electron
  c) MasterCard
  d) MasterCard Electronic
  e) Maestro
 4. W przypadku wyboru jako formy płatności „płatności online – szybki przelew” lub Blik, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (płatności online) w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie i wybrać inną formę płatności. 
 5. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 6. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem, kartą kredytową lub poprzez skorzystanie z opcji „Raty PayU 0%”, obsługiwanej przez operatora płatności PayU, rozpoczyna się po otrzymaniu należności za produkt. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu płatności należy kliknąć ikonę „REZYGNUJ” (lub o tożsamym brzmieniu), a następnie wybrać opcję „ZAPŁAĆ PONOWNIE” (lub o tożsamym brzmieniu).
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Zamawiającego kartą płatniczą, ISA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, chyba że jako konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 8. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, tj. – od dnia uznania rachunku bankowego ISA.
 9. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez Operatorów płatności  określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez nich lub międzynarodowych operatorów płatniczych (Visa, MasterCard). Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. ISA nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez Operatora płatności oraz wystawcę karty płatniczej (np. w przypadku jej blokady).
 10. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Zamawiającym a iSA umowy w formie elektronicznej o realizację Kursu, zgodnie z jego opisem na stronie oraz postanowieniami Regulaminu.
 11. Zabezpieczenie przed oszustwami:
  a. ISA nigdy nie wyśle do Zamawiającego maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego, jeśli Zamawiający otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do ISA  na adres: sklep@infoshareacademy.com 

§6

UPRAWNIENIA i OBOWIĄZKI ISA W ZAKRESIE UMOWY SZKOLENIA

 1. ISA jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą m. in. w zakresie związanym z działalnością edukacyjną i szkoleniową (w tym z prowadzeniem pozaszkolnych form edukacji w zakresie informatyki), oprogramowaniem, usługami informatycznymi, w tym także z wykorzystaniem narzędzi do kursów i szkoleń realizowanych zdalnie z udziałem trenera na żywo a kadra trenerów realizująca zakres merytoryczny Kursu posiada odpowiednie kwalifikacje wcześniej zweryfikowane przez ISA oraz praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii będącej przedmiotem danego Kursu.
 2. ISA zobowiązuje się świadczyć usługę na rzecz Uczestnika zgodnie z Zakresem merytorycznym Kursu i Harmonogramem, stanowiących załączniki do Umowy, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Kurs będzie realizowany w wymiarze wynikającym z zawartej przez Uczestnika Umowy.
 3. ISA zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu poszczególnych dni szkoleniowych z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn niezależnych od  ISA (np. Siła Wyższa). Nowy termin zostanie ustalony przez iSA w miarę możliwości z uwzględnieniem sugestii Uczestników Kursu, przy czym zmiana ta nie stanowi tak zmiany Umowy jak i nieprawidłowego wykonania jej przez ISA. 
 4. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby Regulaminu należy rozumieć  sytuację zewnętrzną, nadzwyczajną i trudną do przewidzenia, której skutkom żadna ze Stron nie może zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności (w szczególności: trzęsienie ziemi, powodzie, pożary, katastrofy w transporcie, epidemie i pandemie, wojny i działania wojenne, stany wyjątkowe, zakazy i nakazy władzy państwowej dotyczące bezpieczeństwa państwa i obywateli, strajki powszechne) i która ma bezpośredni wpływ na możliwość realizacji Umowy.
 5. Po ukończeniu przez Uczestnika Kursu i po spełnieniu obowiązków określonych w Warunkach udziału w Kursie, Uczestnik uprawniony będzie pod warunkiem uczestnictwa w minimum 90 % zajęć przewidzianych w ramach Kursu, zaliczenia we wskazanym przez ISA terminie egzaminu końcowego – certyfikatu stwierdzającego ukończenie Kursu,
 6. ISA zobowiązana jest do zapewnienia dostępu do dedykowanej platformy do szkoleń zdalnych  dostępnej pod adresem https://infoshareacademy.zoom.us (dalej: Platforma) wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami oraz zestawem wskazówek ujętych w instrukcji udostępnianej Uczestnikowi drogą mailową, wraz z preworkiem przed rozpoczęciem Kursu, z zastrzeżeniem spełnienia przez Uczestnika warunku technicznego w postaci posiadania stabilnego łącza internetowego o prędkości 3Mb/s download i 3Mb/s upload.
 7. ISA zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji Kursu jak też jego odwołania w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń oraz z przyczyn losowych, na 5 dni roboczych przed jegorozpoczęciem, o czym powiadamia niezwłocznie Uczestnika. 
 8. W razie zmiany terminu lub odwołania Kursu lub organizowanego wydarzenia z przyczyn określonych w ust. 7 niniejszego § Umowa może zostać przez Uczestnika rozwiązana lub aneksowana na nowym termin i w oparciu o nowy Harmonogram.
 9. ISA w przypadku wskazanym w ust. 8 tj. rozwiązania Umowy przez Uczestnika, dokonuje zwrotu Ceny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub zatrzymuje w przypadku zawarcia aneksu (także drogą elektronicznego potwierdzenia nowego terminu przez Uczestnika) lub przenosi ją na poczet innej umowy Kursu stosownie do wyboru Zamawiającego. Przeniesienie płatności na poczet umowy szkolenia jest równoznaczne z zawarciem nowej umowy szkolenia na warunkach tam określonych.
 10. ISA zastrzega sobie z przyczyn losowych prawo zmiany osoby Trenera na  prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień, co nie stanowi zmiany warunków Umowy.
 11. ISA wg własnego wyboru może przyznać Uczestnikowi w zależności od rodzaju Kursu, dostęp do platformy online prowadzonej przez iSA online sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na której mogą znajdować się dodatkowe materiały, kursy z zakresu HR dotyczące rekrutacji, uzupełniające wiedzę kursy tematyczne i inne powiązane z IT. Udostępnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim odbywa się w ramach wynagrodzenia za Kurs.

§7

OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

 1. Obowiązki Uczestnika dot. udziału w Kursie ujęte zostały w Warunkach Udziału w Kursie.
 2. W przypadku nieuczestniczenia przez Uczestnika w zajęciach w ramach Kursu lub w przypadku nieprzystąpienia przez Uczestnika do podjęcia innych działań określonych w danym Zakresie merytorycznym Kursu, ISA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Uczestnika zakładanego materiału lub nieosiągnięcie zakładanego poziomu wiedzy. 
 3. ISA zaleca Uczestnikowi udział we wszystkich zajęciach na Kursie,  wykonywanie zadawanych prac domowych, realizację projektów w terminach określonych przez prowadzących zajęcia trenerów, jako niezbędne dla pełnego przyswojenia przez Uczestnika wiedzy tak teoretycznej jak i w szczególności praktycznej, objętej danym Kursem.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na zwielokrotnienie i rozpowszechnianie przez Spółkę jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub filmach wykonanych w trakcie realizacji szkolenia oraz dokonywanie nagrań ze szkolenia, w których będzie uwidoczniony jego wizerunek, jak także na rozpowszechnianie nagrań z jego wizerunkiem uczestnikom Kursu, w którym bierze udział zgodnie z Umową oraz w celu wewnętrznego wykorzystania przez Spółkę. Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Kursu.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim i wykorzystania jedynie dla potrzeb wykonania Umowy wszelkich informacji poufnych, za które uważa się w szczególności wiadomości techniczne, organizacyjne iSA,  wiedzę, know-how, korespondencję, dane i inne materiały przekazane w dowolnej formie bez żadnych ograniczeń, także utrzymywane poza siedzibą ISA, także przy wykorzystywaniu usług typu cloud computing, których ujawnienie mogłoby narazić ISA na potencjalną szkodę. Zakaz nie dotyczy informacji, które stały się powszechnie dostępne bez naruszenia niniejszej Umowy, oraz informacji, których ujawnienie lub udostępnienie jest wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na żądanie organów administracji publicznej, instytucji państwowych i innych organów o odpowiednich kompetencjach pod warunkiem, że ich ujawnienie lub udostępnienie jest bezwzględnie konieczne do spełnienia takiego żądania, a Uczestnik nie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odmówić ich ujawnienia lub udostępnienia. 
 6. Uczestnik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim danych dostępowych do Platformy (login i hasło) oraz do Platformy online. W przypadku uzasadnionego podejrzenia braku zabezpieczenia wskazanych danych przez Uczestnika, ISA ma prawo ograniczyć wskazany dostęp do Platformy do czasu wyjaśnienia sprawy przez Uczestnika. W przypadku rażącego naruszenia zakazu udostępniania danych dostępowych do Platformy, skutkujących nieuprawnionym dostępem w szczególności do danych osobowych  pozostałych Uczestników oraz do zajęć prowadzonych w ramach Kursu, w tym materiałów z Platformy online, ISA jest uprawniona do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym a uiszczone wynagrodzenie zostanie zarachowane na poczet  odszkodowania tytułem naruszenia.
 7. Obowiązki określone w pkt 5 i 6 powyżej trwają również po zakończeniu Umowy przez czas określony wynoszący 3 lata od zakończenia Kursu.
 8. W razie wątpliwości powziętych przez Uczestnika co do charakteru danej informacji, Uczestnik zwróci się niezwłocznie do ISA z pytaniem, czy dana informacja stanowi Informację Poufną. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności co do tej informacji w zakresie, o jakim mowa w ust. 5 i 6 powyżej. 
 9. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań określonych w ust. 5-7 powyżej, ISA jest uprawniona do skorzystania z prawa dochodzenia odszkodowania w Sądzie.  

§8

PRAWA AUTORSKIE

 1. W celu wykonywania praw i obowiązków Uczestnika wynikających z zawartej Umowy ISA może przekazywać Uczestnikowi materiały (np. prework, testy, prezentacje i inne), w tym bazy danych i dostęp do systemów informatycznych ISA. W celu uniknięcia wątpliwości, podkreślić należy, iż w przypadku przekazania Uczestnikowi przez ISA utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym materiałów szkoleniowych oraz baz danych, Uczestnik nie nabywa praw autorskich ani praw pokrewnych do przekazywanych mu utworów (w tym materiałów i baz danych).
 2. Uczestnik może korzystać z materiałów wskazanych w pkt 1 powyżej wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego, w celach edukacyjnych. 
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek rozpowszechniania, zbywania lub wykorzystywania materiałów, o których mowa w pkt 1 powyżej w celach zarobkowych jak także nieodpłatnie.
 4. W przypadku kiedy ISA udostępni Uczestnikowi nagrania z Kursu, w którym ten bierze udział, Uczestnik zobowiązuje się, nie przekazywać ani też nie udostępniać ani nie rozpowszechniać w żaden sposób opublikowanego przez ISA materiału osobom trzecim. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w takiej sytuacji uprawniony będzie do korzystania z otrzymanego nagrania wyłącznie na własny użytek, w celu pogłębiania swojej wiedzy.
 5. Z tytułu naruszenia przez Uczestnika obowiązku określonego w ust. 1 – 4 powyżej, Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Uczestnika karą umowną w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN) za każdy przypadek naruszenia. ISA jest uprawnione dochodzenia na drodzę sądowej zapłaty odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 6. W przypadku, jeżeli w ramach Kursu Uczestnik stworzy utwór, w tym w szczególności w postaci baz danych lub w postaci kodu oprogramowania, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a  w zakresie baz danych – także w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, ISA – z chwilą dokonania przez ISA odbioru poszczególnych dzieł w jakiejkolwiek formie, w szczególności za pośrednictwem systemów wewnętrznych iSA, poczty elektronicznej lub bezpośrednio – przysługiwać będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, nieograniczone terytorialnie prawo do korzystania z utworu stworzonego przez Uczestnika w ramach Kursu (licencja), na następujących polach eksploatacji, tj. sposobach wykorzystania utworu:
  A. dla utworu nie będącego programem komputerowym (np. dokumentacja, projekty graficzne, makieta, kod HTML, CSS, opis, artykuł, zdjęcia, etc.): 
  a. digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci zamkniętych (np. Intranet),
  b. analogowego i cyfrowego zapisu magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych (np. pierwotne zapisanie na dysku Google, w chmurze obliczeniowej, na dysku komputera); 
  c. utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, (np. kopia na dysku DVD, innych nośnikach, wydruk)
  d. wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie utworu innym uczestnikom w ramach Kursu;
  e. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyższym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w tym w szczególności radiowe i telewizyjne, w sieci Internet i Intranet, w sieciach telekomunikacyjnych), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet).
  B. w odniesieniu do utworu będącego programem komputerowym (np. kod programu, algorytmy, interfejs i jego elementy rozumiane, jako twórcze ciągi poleceń):
  a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
  b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  c. rozpowszechniania w tym rozumianego jako udostępnianie utworu firmom partnerskim w celu umożliwienia im zapoznania się z umiejętnościami i profilem Uczestnika, użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
 7. Uczestnik w odniesieniu do utworów, o których mowa w ust. 1. pkt 1.a.  i pkt 1.b powyżej, przyznaje ISA prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów na polach eksploatacji oznaczonych w pkt 1.a. i 1.b powyżej, w tym włączanie ich do utworów multimedialnych lub utworów zbiorowych.
 8. Uczestnik wyraża ponadto zgodę na udostępnianie utworów, o których mowa w ust. 1 firmom partnerskim iSA w celu umożliwienia im zapoznania się z umiejętnościami Uczestnika oraz jego profilem w ramach repozytorium w oparciu i w ramach którego realizował projekt.
 9. Uczestnik oświadcza, iż posiada wiedzę, wyraża na to zgodę i zobowiązuje się iż wszelkie utwory, które powstaną w trakcie trwania Kursu, objęte jego tematyką, w szczególności wchodzące w skład portfolio, realizowane w ramach repozytorium, będą publikowane w repozytoriach publicznych na licencji open source, jak także iż mogą korzystać z nich w celach edukacyjnych uczestnicy innych Kursów realizowanych przez ISA w celach pogłębiania wiedzy, rozwojowych i edukacyjnych.

§ 9

ZASADY KOMUNIKACJI i REKLAMACJE

 1. Wszelką korespondencję do Uczestnika, w tym informacje o terminie rozpoczęcia Kursu oraz zmianach w Harmonogramu, niestanowiących zmiany Umowy, ISA kierować będzie na adres mailowy lub pod numerem telefonu podany przez Uczestnika w Zamówieniu.
 2. Uczestnik kontaktuje się z ISA na adres mailowy: sklep@infoshareacademy.com lub na dane kontaktowe pracownika ISA, przypisanego do obsługi danego Kursu udostępnione Uczestnikowi przed rozpoczęciem Kursu jak także może kontaktować się w ramach bieżącego statusu Kursu poprzez kanał w ramach komunikatora Slack, przypisany do danego Kursu.
 3. Reklamacje usług świadczonych przez ISA  są przyjmowane pisemnie na adres InfoShare Academy Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472b, 80-309 Gdańsk  lub drogą elektroniczną pod adresem: szkolenia@infoshareacademy.com .
 4. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  a. niedotrzymania z winy ISA  określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Uczestnika;
  b. niewykonania, nienależytego wykonania usługi szkoleniowej lub wadliwego ich rozliczenia.
 5. Reklamację można złożyć w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane reklamującego, opis zdarzenia podlegającego reklamacji, w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające, oczekiwania zgłaszającego, jak również wybór sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację (pisemny/elektroniczny).
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 8. O wyniku rozpatrzenia reklamacji ISA zawiadamia składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej – wedle dokonanego przez Uczestnika wyboru.
 9. Brak ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY, ZWROTY

 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować ISA o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do ISA, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. ISA weryfikuje wskazana okoliczność w oparciu o wpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do CEiDG.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, ISA zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym ISA została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 7. Odpowiedzialność ISA w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym ISA  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy ISA a Zamawiającym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ISA.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w związku ze skorzystaniem przez Uczestnika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z określonego w ust. 1 powyżej prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia ale już po rozpoczęciu Kursu, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu ISA kosztów świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od Umowy, obejmujących m.in. koszty przygotowania do realizacji Kursu oraz koszty przekazanych Uczestnikowi materiałów (w tym materiałów dostarczonych Uczestnikowi w formie cyfrowej), obliczonej proporcjonalnie do liczby godzin uczestnictwa Uczestnika w Kursie i zapłaconej Ceny. 
 10. ISA ma prawo odstąpienia od zawartej Umowy w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Kursu, w szczególności w przypadku braku zawarcia umów o przeprowadzenie Kursu dla co najmniej 12 (słownie: dwunastu) Uczestników. W takim przypadku ISA dokona zwrotu Ceny za Kurs w pełnej uiszczonej przez Uczestnika wysokości.
 11. ISA ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  a. działania Siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od ISA;
  b. jeżeli Uczestnik nie dokona opłaty za Kurs w terminie określonym w § 5 ust.4 Umowy; 
  c. jeżeli Uczestnik, który wybrał formę płatności na raty i bank nie wydał lub cofnął pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu;
  d. niewłaściwego zachowania Uczestnika podczas Kursu (np. wulgarność, działania dyskryminujące innych Uczestników), utrudniającego efektywne prowadzenie Kursu i w zgodzie z dobrymi zasadami, jak także stanowiące lub mogące stanowić naruszenie praw innych uczestników biorących w nim udział, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Uczestnika do poprawy; 
  e. określonych w Regulaminie.
 12. W przypadku niedokonania przez Uczestnika opłaty za Kurs w terminie określonym zgodnie z § 5 pkt 4 Regulaminu, ISA przysługuje, zgodnie z treścią art. 488 § 2 k.c. prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia, tj. prawo do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Kursie do czasu uiszczenia ceny.
 13. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, na zasadach określonych w ust. 14 poniżej.
 14.  W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa do wypowiedzenia Umowy w trakcie jej trwania Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ISA kwoty określonej w pkt 15 i 16 poniżej. 
 15. W celu zorganizowania Kursu ISA ponosi z góry koszty stałe przypadające na Uczestnika, których  po rozpoczęciu przez ISA Kursu nie ma możliwości uzupełnienia poprzez brak możliwości zastąpienia Uczestnika innym Uczestnikiem z uwagi na konieczność powtórzenia odbytych już zajęć i z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia pełnego Kursu dla nowego Uczestnika, co akceptuję regulamin Uczestnik przyjmuje do wiadomości.
 16. W przypadku rozwiązania przez Uczestnika Umowy przed rozpoczęciem Kursu, w trakcie jego trwania lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez ISA z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, Uczestnik:
 • przed rozpoczęciem Kursu zobowiązany jest do zapłaty Opłaty rezerwacyjnej w wysokości 15% Ceny za Kurs;
 • po rozpoczęciu Kursu  i do połowy czasu trwania Kursu określonego w Harmonogramie, zobowiązany jest do zapłaty Opłaty rezerwacyjnej oraz wynagrodzenia tytułem udziału w Kursie naliczonego proporcjonalnie wg liczby dni udziału w Kursie od wartości Ceny pomniejszonej o Opłatę rezerwacyjną co zostanie zaliczone na poczet zrealizowanych usług oraz odszkodowania za szkodę poniesioną przez Organizatora w związku z rozwiązaniem Umowy;
 • po odbyciu połowy zajęć Kursu określonego w Harmonogramie, pełna wysokość uiszczonej przez Uczestnika Ceny za Kurs ( w tym Opłata rezerwacyjna), zostanie zaliczona na poczet zrealizowanych usług oraz odszkodowania za szkodę poniesioną przez Organizatora w związku z takim rozwiązaniem Umowy.
 1. Długotrwała nieobecność na Kursie połączona z brakiem odpowiedzi na komunikację skierowaną do Uczestnika co najmniej trzykrotnie w związku z nieobecnością, ustalonymi kanałami komunikacji, po przekroczeniu progu nieobecności umożliwiających uzyskanie certyfikatu, jest traktowana jako rozwiązanie Umowy przez Uczestnika w trakcie trwania Kursu, w takim przypadku zastosowanie znajduje ust .16 niniejszego §. ISA jest uprawniona do zawieszenia rozwiązania Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim w uzasadnionych przypadkach. W przypadku niedokonania przez Uczestnika opłaty za Kurs w terminie określonym zgodnie z § 5 pkt 4 Regulaminu, ISA przysługuje, zgodnie z treścią art. 488 § 2 k.c. prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia, tj. prawo do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Kursie do czasu uiszczenia ceny.

ZASADY ZWROTÓW W PRZYPADKU PŁATNOŚCI W POSTACI RAT PAYU.

 1. W przypadku Płatności z wykorzystaniem rat online, zwrot następuje bezpośrednio do banku z konta iSAw PayU, z następującymi poniżej zastrzeżeniami.
 2. W przypadku pozytywnej decyzji w przedmiocie przyznania rat online i odstąpieniu/rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Kursie (lub innej Usłudze) przed rozpoczęciem Kursu (lub świadczenia innej Usługi) ale po zawarciu Umowy w związku z akceptacją Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Akademii opłaty wpisowej w wysokości 15% oraz w przypadku Rat PayU 0% także prowizji tytułem udzielenia kredytu rat online (dalej jako Prowizja), w wysokości 15%, liczonej od wartości przyznanego Kredytu (zgodnie z taksą Operatora Płatności). Powyższe oznacza, iż ISA  w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie, z kwoty otrzymanej tytułem Płatności rat online, przed jej zwrotem do banku, dokona potrącenia opłaty wpisowej i odpowiedniej kwoty Prowizji. Kwoty te będą należne do spłaty do banku przez Uczestnika, zgodnie z ustaleniami Banku z Uczestnikiem.
 3. W przypadku pozytywnej decyzji w przedmiocie przyznania rat online i rezygnacji przez Uczestnika z udziału w kursie (lub innej Usłudze) w trakcie Kursu (lub świadczenia innej Usługi) zwrot od ISA do banku jest proporcjonalny w stosunku do liczby zrealizowanych zajęć, po odjęciu opłaty wpisowej oraz w przypadku Rat PayU 0% także kwoty Prowizji . Wartość wynagrodzenia za udział w Kursie (lub świadczonej Usłudze), opłata wpisowa,w przypadku Rat PayU 0% także prowizja oraz inne opłaty, które wynikają z umowy z bankiem, stanowią łączną wartość należności do spłaty przez Uczestnika do banku, zgodnie z zawartą przez te strony umową kredytową.
 4. W przypadku pozytywnej decyzji w przedmiocie przyznania rat online i nie rozpoczęciu realizacji Kursu z przyczyn leżących po stronie ISA w ustalonym przez Strony w Umowie terminie:
  a. W sytuacji wyznaczenia przez ISA nowego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi nie dłuższego jednak niż miesiąc (liczony od daty pierwotnej) i nie przyjęcia przez Uczestnika nowego terminu – zwrot nastąpi w kwocie pomniejszonej o wartości prowizji, która tym samym będzie stanowić wartość należności do spłaty przez Uczestnika do banku, zgodnie z zawartą przez te strony Umową kredytową;
  b. W przypadku odwołania przez ISA świadczenia Usługi lub wskazania nowego terminu dłuższego niż miesiąc (liczony od daty pierwotnej), zwrot do banku przez ISA  nastąpi w pełnej kwocie udzielonego kredytu.

§11 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: 

https://sklep.infoshareacademy.com/polityka-prywatnosci/.

§12 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. ISA wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego lub polubownego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Zamawiający posiadający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wpływają na możliwości powoływania się przez  Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów

§13

ZMIANY CEN I PROMOCJE

 1. ISA zastrzega sobie prawo do zmiany cen Kurs znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Kursów ze sprzedaży oraz wprowadzania nowych produktów i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych, o ile zostały opłacone przed dokonaną zmianą.
 2. Na stronach Platformy mogą znajdować się informacje o Promocjach.
 3.  Promocje dzielą się na:
  a. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie Kursu;
  b. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego nabywany Kurs objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Kursu do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
 4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
 5. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania określonej puli Kursów objętych Promocją lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Kursów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich Kursów.

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a regulacjami zawartymi w Warunkach udziału w Kursie, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia Warunków, jako bardziej szczegółowe w odniesieniu do danego Kursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.
 4. ISA zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Skelpu Internetowego infoShare Academy. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. ISA  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest m.in.:
  a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i świadczenie usług przez IS a tym samym skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisy w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności, mające wpływ na realizajcę uprawnień Stron;
  d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną mających wpływ na zapisy Regulaminu;
  e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  g. przeciwdziałanie nadużyciom;
  h. poprawa obsługi Zamawiających;
  i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Aktualna oraz poprzednie wersje Regulaminu w postaci pliku PDF, będą udostępniane na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.infoshareacademy.com/regulaminy/

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2023 roku